За приоритетите

User Rating:  / 0
PoorBest 
Details
Category: Сол и Пипер
Published on Friday, 16 October 2015 22:35
Written by Любомир Стойков
Hits: 1355

Първи приоритет - инфраструктура и безопасност на движението

Нека първо да видим значението на думата инфраструктура -  (от латински Infra + structura) се нарича съвкупност, комплекс от съоръжения, система от отрасли и материални средства, които обслужват производството и осигуряват условия за функциониране и възпроизводство на обществото, оперативно оборудване на територия, включително и на театъра на военните действия (тълковен речник).

Инфраструктурата и безопасността на движението са в един приоритет, понеже безопасността на движението не може да се повиши при дупки по улиците, при неосветени пешеходни пътеки, залесени кръстовища с кръгово движение. Ние сме готови да участваме в проекти за развитие на инфраструктурата или да подкрепим такива, но не всяка цена. Ще подкрепяме само изгодни за общината проекти. Под изгодни разбираме - изграждане на инфраструктурни обекти на нормални цени с качествено извършени работи, при контрол на вложените материали и изделия.

Финансирането на инфраструктурни проекти трябва да става със собствени средства и с други възможни финансирания ( по европейски и правителствени програми), без заеми от общината.

Втори приоритет — ликвидиране на последствията от инвестиционната дейност на общината

Всички знаем, кой е главният инициатор за въвличането на общината в неизгодна инвестиционна дейност, но отговорността е на всички — кмета предлага, общинският съвет гласува и отговорността става на общинският съвет. Но да не забравяме, кои избираме кмета на общината и общинските съветници — всички живеещи в община Кюстендил, отговарящи на правилото за отседналост, към момента на гласуването.

След обещания за построяване на балнеоложки център за 180 дни, имаме един ремонтиран хотел и една недостроена сграда за 4 години и един облигационен заем, който общината трябва да обслужва.

Ние предлагаме два начина за ликвидиране на последствията от инвестиционната политика на община Кюстендил:

-         публично — частно дружество за експлоатация на построената част и за частта, която е необходимо да се дострои;

-         възлагане на управлението на построената част от балнеоложкият център на фирма или наемането на частно лице, като се прекратят всякакви бъдещи инвестиции от общината. 

Оставаме отворени и за други начини за стопанисване на построеното, стига да покрива разходите по заема или заемите взети за изграждането на балнеоложкият център. 

Трети приоритет — създаване на благоприятен климат за работа на местните инвеститори

Непрекъснато слушаме обещания за довеждане на външни инвеститори ( български или чуждестранни), но не трябва да се подценява потенциала на местните инвеститори. Ако има благоприятни услови те могат да разширят своята дейност или да вложат своите капитали в нови дейности.

Начини на реализиране:

-         Поддържане на благоприятна данъчна среда;

-         Привличане в публично-частни партньорства; 

-         В рамките на съществуващото законодателство — общински стимули за местни предприемачи и инвеститори;

-         Подготовка на кадри в общинските училища. 

Четвърти приоритет - прозрачност и предсказуемост в управлението на общината

 Под прозрачност разбираме:

-         улеснен законосъобразен достъп до финансово счетоводните документи на община Кюстендил, а след време и публикуването на всички разходи над 100лв, на сайта на общината; 

-         своевременно обновяване на сайта на общината;

-         да се доразвие сайта за дейността на Общинският съвет със своевременно публикуване на:

o   докладните записки, влезли в дневният ред за поредната сесия на ОС;

o   докладите на отделните комисии по докладните записки; 

o   гласуването на членовете на комисиите;

o   протоколите от заседанията на общинският съвет с поименното гласуване на общинските съветници, без случаите, за който е предвидено тайно гласуване;

o   да се предават на живо в интернет заседанията на общинският съвет ( със звук и образ );

o   да се създаде архив от видеозаписите на заседанията; 

-         публичните обсъждания да се повеждат във време удобно за посещения от работещи граждани - след 18:00 часа или събота.

Предсказуемоста е много важна за инвеститорите в община Кюстендил. Тях ги интересува, не само моментните решения на кмета и общинският съвет, а и бъдещите такива, за да мога да правят стратегии за развитие.

.